Computer Science Rekenaarwetenskap

Nagraadse Modules

Programme

18139-878 Meesters in Rekenaarwetenskap

Selfstandige navorsingswerk oor ʼn goedgekeurde onderwerp soos deur die betrokke studieleier(s) bepaal en wat tot ʼn tesis lei, word van jou vereis.

18139-978 PhD in Rekenaarwetenskap

ʼn Proefskrif word vereis wat die resultate van jou selfstandige navorsing bevat.

Jaarmodules

63444-771 Honneursprojek in Rekenaarwetenskap (RW771) (1ste en 2de Semester)

’n Groot sagteware ontwikkeling- of navorsingsprobleem waaraan die student onafhanklik werk, onder leiding van ’n personeellid

Eerste Semester Modules

18139-412 Gevorderde Algoritmes (RW412) (1ste Semester)

64947-712 Gevorderde Algoritmes (RW712 (RW412)) (1ste Semester)

Hierdie module sluit aan by Rekenaarwetenskap 214 en behandel gevorderde onderwerpe in die ontwerp en analise van algoritmes en datastrukture. ’n Keuse uit die volgende onderwerpe word gedek: algoritmeontwerptegnieke, lineêre programmering, benaderingsalgoritmes, willekeurige algoritmes, probalistiese algoritmes, parallelle algoritmes, getalteoretiese algoritmes, kriptoanalise, berekeningsmeetkunde, berekeningsbiologie, netwerkalgoritmes, en kompleksiteitsteorie.

64955-713 Teoretiese RW - Gevorderde Outomate (RW713) (1ste Semester)

Hierdie kursus is ’n gevorderde kursus in outomaatteorie. Dit dek ’n wye verskeidenheid van onderwerpe, soos die kombinatorika van woorde, sellulêre outomate, beskrywingskompleksiteit, en gevorderde outomate soos 2-rigting, Mealy, en Moore masjiene. Let op dat RW345 ’n voorvereiste is vir hierdie kursus.

64971-716 Gevorderde Onderwerpe I - Berekening en die mensdom (RW716) (1ste Semester)

Teorieë, domeine en kritiek van onderwerpe wat verwant is aan Berekening en die Mensdom, soos mensgesentreerde berekening; sosiale-ontwikkelingsteorieë, kritiese analise van gevallestudies; metodes en etiek, en die uitdagings van onderhoubare gemeenskapsverbintenis.

14195-742 Masjienleer A (315*) (RW742) (1ste Semester)

Prominente masjienleerkonsepte en -take. Uitgekose kenmerkonttrekking- of dimensieverminderingstegnieke. Inleiding tot probabilistiese modellering en verskuilde veranderlike modelle. Fundamentele benaderings tot parameterberaming.

65021-745 Programmatuurkonstruksie - Vertalers (RW745) (1ste Semester)

14232-791 Kunsmatige Intelligensie (RW791) (1ste Semester)

Tweede Semester Modules

18139-495 Funksionele Programmerings (RW495) (2de Semester)

Die module gee ’n inleiding tot die funksionele programmerings-paradigma

63452-711 Outomaatteorie & Toepassings (345*) (RW711) (2de Semester)

Hierdie kursus is ’n inleiding tot teoretiese rekenaarwetenskap, en dek die Chomsky hierargie van tale met betrekking tot berekenbaarheid. Let op dat u nie hierdie kursus mag neem indien u reeds RW345 voltooi het nie.

65048-745 Gevorderde Onderwerpe II - Datawetenskap Prinsiepe (RW745) (2de Semester)

Die kursus dek die typiese pyplyn van datawetenskap projekte: onttrekking van inligting, data struweling en ondersoekende analise, hipotese toetsing en regressie analise, sowel as visualisering en data etiek.

14066-791 Algoritmes in ruimtewetenskap (2de Semester)

Algoritmes en tegnieke in Ruimtewetenskap, met toepassings.

13944-795 Funksionele Programmerings (RW795) (2de Semester)

Die module gee ’n inleiding tot die funksionele programmerings-paradigma

14065-796 Sagteware Toetsing en Analise (RW796) (2de Semester)

yn Inleiding tot verskeie tegnieke vir die bestuur van sagteware kwaliteit

18139-441 Masjienleer (RW441) (2de Semester)

Hierdie module is ’n inleiding tot uitgesoekte onderwerpe in masjienleer.

18139-471 Datawetenskap Navorsingswerkstuk (RW471) (2de Semester)

Die navorsingswerkstuk bied studente ’n omvattende leerervaring wat kennis uit vorige modules integreer. Die student integreer kennis en ervarings wat in vorige modules opgedoen is en pas dit toe op ’n dataryke navorsingsonderwerp. Studente kry die geleentheid om wat hulle voorheen geleer het te sintetiseer en op nuwe, komplekse probleme toe te pas. Studente neem aan die volledige proses vir die oplos van ’n praktiese datawetenskapprobleem deel, van data-insameling en -prosessering, tot die toepassing van gepaste en geskikte analitiese metodes op die probleem, en die duidelike en omvattende kommunikasie van bevindinge.

18139-491 Algoritmes in ruimtewetenskap (RW491) (2de Semester)

Algoritmes en tegnieke in Ruimtewetenskap, met toepassings.

11788-741 Masjienleer (RW741) (2de Semester)

Hierdie module is ʼn inleiding tot uitgesoekte onderwerpe in masjienleer.